Viken fylkeskommune – konsekvenser ved fylkesdeling

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 17. desember la fylkesrådet frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken.

Utredningen omhandler blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Fylkesrådsleder har bedt Viken administrasjonen lage en videopresentasjon av den administrative rapporten om Vikens fremtid til bruk for alle som ønsker det. Presentasjonen er nå klar og kan sees under eller på Viken fylkeskommunes nettsider.

Presentasjonen er lang og berører mange tema, det er tagger i videoen slik at det går an å gå inn å se bare de tema dere er interessert i.

Nedenfor kan du laste ned rapporten i sin helhet.

Nå behandles saken videre av fylkestinget og er på offentlig høring frem til 1. februar. Fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

PRESSEMELDING 17.12.21

Ny leder og nestleder i Folloregionen IPR

Fredag 17. desember var det siste møte før jul i Folloregionen interkommunalt politisk råd. Siste sak på dagsorden var valg av ny leder og ny nestleder, jf. sak 51/21. Nesodden har nå overtatt ledervervet i regionrådet for 2022, med Nordre Follo som nestleder.

Kontaktinformasjon:
Leder: Ordfører Cathrine Kjenner Forsland, Nesodden kommune
Mobil: 470 26 386
Epost: cathrine.kjenner.forsland@nesodden.kommune.no

Nestleder: Ordfører Hanne Opdan, Nordre Follo kommune
Mobil: 916 51 611
Epost: hanne.opdan@nordrefollo.kommune.no

Leder kommunedirektørutvalget:
Kommunedirektør Wenche Folberg, Nesodden kommune
Mobil: 959 85 438
Epost: wenche.folberg@nesodden.kommune.no

Endringer i sekretariatet fra 01.01.2022

Etter 13 år slutter Kari Marie Swensen som sekretariatsleder i Folloregionen IPR, og hun vil fra nyttår av få nye oppgaver i Nordre Follo kommune.

Dersom det er behov for å komme i kontakt med Folloregionen, kan
kommunedirektør Wenche Folberg kontaktes inntil videre.

Startegisk plattform vedtatt 17.12.21

Folloregionen interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Ny samarbeidsavtale ble vedtatt i representantskapet 11.06.2021. I samarbeidsavtalens formålsparagraf slås det fast at regionrådets arbeid skal ta utgangspunkt i en felles strategi:

Folloregionen er et politisk samarbeidsorgan for de deltakende kommunene som skal bidra til å styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig og attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo. Folloregionen skal bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til enhver tid gjeldende strategidokument.

Folloregionen skal arbeide for utvikling av regionen gjennom forpliktende samarbeidcog ivareta interessene til regionen overfor fylket, staten og andre organer på regionalt og nasjonalt nivå.

Fredag ble en ny strategisk plattform vedtatt. Les mer her:

Strategisk plattform

KEN-SEMINAR OM KLIMA- OG MILJØKRAV I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

En stor del av kommunenes klimagassutslipp kommer fra kommunenes egne bygg- og anleggsprosjekter. – Hvordan kan kommunene ved å stille miljøkrav i anskaffelse av nye prosjekter (bygg, rehabilitering, vei og VA) redusere klimagassutslipp og miljøbelastning? Dette er spørsmål som ble diskutert på Folloseminaret om miljø- og klimakrav i bygg- og anleggsprosjekter. Seminaret ble avholdt på Ås kulturhus onsdag 10. november Kl 12.00-15.30.

Det var svært god deltakelse fra både fagfolk og politikere fra Follo-kommunene. Programmet for dagen var spekket men både inspirerende og erfaringsoverførende foredrag. For komplett program, se invitasjon her:

Presentasjoner:

Maldokument, veileder og vedlegg:

Gruppeoppgaver

Foto: Ivar Ola Opheim

Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025

Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025 er publisert og kan lastes ned her:

Vedlegg:

Eller les dem her: Høringsnotater på follo.no

Hopp rett ned til innholdet