Areal og samferdsel

Areal og samferdsel:

Areal- og samferdselgruppa har medlemmer fra kommunene i Follo. I tillegg er Akershus fylkeskommune, fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og landbrukskontoret i Follo representert.

Areal- og samferdselsgruppa ble opprettet i 2007 som en administrativ arbeidsgruppe. Gruppen arbeider innenfor gitt mandat og rapporterer til Rådmannskollegiet. Arbeidet med å utvikle første fase i en strategi for samordnet kommuneplanlegging i Follo startet opp i 2008 og fortsatte utover våren 2009.

Som ledd i denne prosessen ble det arrangert et planseminar for formannskapsmedlemmene i Follo. Det fikk god oppslutning, og ulike grupper på tvers av kommuner og partier diskuterte regionale spørsmål knyttet til utbyggingsmønster, grønne områder og transportsystem. Et utkast til regionale føringer ble deretter sendt på høring i kommunene og til regionale aktører.

Ordførermøtet vedtok Follorådets regionale føringer i sitt møte 25. september 2009. Hensikten med de regionale føringene for Follo er at hver kommune i sin kommuneplanrullering vektlegger og gir gode svar på disse føringene når de utarbeider og lager sine kommuneplaner.

De regionale føringene er sentrale innspill i prosessen og dokumentene knyttet til Plansamarbeidet (det tidligere såkalte lovpålagte plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus, nå Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus).

Som en oppfølgning av arbeidet med samordnet kommuneplanlegging i Follo, startet Areal- og samferdselsgruppa arbeidet med felles befolkningsprognoser som planforutsetning for kommuneplanrulleringen. Dette er gjennomført for hele Follo.

Kontaktinformasjon:

Leder for Areal- og samferdselsgruppa

Person icon Randi M. Tornås, Kommunalsjef Miljø, Eiendom og teknisk drift, Frogn kommune

 

Phone icon  Tlf: 64 90 60 00

 

Email Open icon  E-post: randi.tornaas@frogn.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet