Folloregionen interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Ny samarbeidsavtale ble vedtatt i representantskapet 11.06.2021. I samarbeidsavtalens formålsparagraf slås det fast at regionrådets arbeid skal ta utgangspunkt i en felles strategi:

Folloregionen er et politisk samarbeidsorgan for de deltakende kommunene som skal bidra til å styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig og attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo. Folloregionen skal bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til enhver tid gjeldende strategidokument.

Folloregionen skal arbeide for utvikling av regionen gjennom forpliktende samarbeidcog ivareta interessene til regionen overfor fylket, staten og andre organer på regionalt og nasjonalt nivå.

Fredag ble en ny strategisk plattform vedtatt. Les mer her:

Strategisk plattform

Hopp rett ned til innholdet