Fra riksvei til fylkesvei

Tirsdag 8. juni avholdt Østlandssamarbeidet webinar om omklassifisering av riksveier. Formålet med webinaret var å fokusere på veiutbygging i Norge og bidra til å bedre forståelsen for utfordringene som oppstår ved omklassifisering av riksveier til fylkesveier. Rundt 120 personer fra hele landet logget inn for å følge innleggene og den politiske debatten.

Tekst hentet fra Østlandssamarbeidet, Foto: Statens vegvesen

Nedenfor finnes alle presentasjonene fra webinaret i PDF-format.

Folloregionen støtter Pride og LHBT+-prosjekt

Folloregionen støtter LHBT+-prosjektet i de seks Follo-kommunene og doktorgradsarbeidet til Jon Martin Larsen. Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai startet en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+. Dette blir allerede lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Byer som Berlin og Barcelona har tatt kontakt. Hør ordførerdebatten nedenfor.

Startskudd for Viken – samfunnets nye regionale planer

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

Nå starter nemelig arbeidet med felles planprogram for Vikens tre nye regionale planer. Torsdag 4. mars vedtok fylkesrådet organisering og fremdrift for planarbeidet. Denne uka møtes et bredt sammensatt programstyre til oppstart.

Les hele saken på Viken fylkeskommune siden nettsider her: https://viken.no/aktuelt/startskudd-for-viken-samfunnets-nye-regionale-planer.92341.aspx

Less full versjon av Regional planstrategi for Viken 2020-2024: https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-barekraftig-viken/

Nordre Follo har vedtatt ny klima- og energiplan

17. februar 2021 vedtok kommunetryret i Nordre Follo kommune en ny temaplan for flima og energi 2021 – 2030. Les den i sin helhet her. Sjekk også ut de andre kommunenen i Follo sine klimaplaner:

Lenker til klima- og energiplaner i Follokommunene

Høringsinnspill fra Folloregionen interkommunalt politisk råd

Det vises til høringsbrev datert 14.12.2020 der kommuneregionene inviteres til medvirkning i arbeidet med Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. Konkret har Viken bedt om innspill til hvilke mobilitetsutfordringer det er viktigst at fylkeskommunen bidrar til å løse i tiden fremover. Innspillene bes sendt samlet fra regionrådene til Viken innen 1. mars 2021. Kommunene blir også bedt om å forankre innspillet i de respektive kommunestyrene. Det opplyses i brevet at kommunene også vil få mulighet til å gi innspill når Handlingsprogrammet for samferdsel sendes på høring til kommunene før sommeren 2021. 

I denne innspillsrunden er kommuneregionene bedt om å gi innspill på følgende:  

1. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i byer og tettsteder i prioritert rekkefølge. 

2. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i distriktsområder i prioritert rekkefølge. 

3. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i korridorene mot andre regioner i prioritert rekkefølge. 

4. Hvilke virkemidler kommuneregionen selv vil ta i bruk for å løse disse utfordringene. 

Kommuneregionene er bedt om å benytte et eget skjema der mobilitetsutfordringene inndeles etter A) Byer/ tettsteder, B) Distrikter C) Korridorer D) Generelt.

I tillegg til å synliggjøre de viktigste mobilitetsutfordringene, åpnes det for at man kan supplere innspillene med forslag til konkrete prosjekter som svar på utfordringene. I arbeidet med dette saksfremlegget har Nordre Follo kommune mottatt innspill til både mobilitetsutfordringer og konkrete prosjekter fra de andre kommunene. Follorådet legger ved innspill til konkrete prosjekter i kommunene som et eget vedlegg til saken.  

Om Folloregionen og utfordringer innenfor samferdsel og mobilitet

Folloregionen er tett integrert i bo- og arbeidsmarkedet til Oslo og Viken, og en stor andel av person- og varetransporten på Østlandet skjer i og gjennom Follo. Gjennom Follo går viktige samferdselsårer som E6, E18 og Østfoldbanen. I 2022 åpner endelig Follobanen med 11 minutters reisetid Ski – Oslo. 

I årene fremover forventes betydelig befolkningsvekst i Follo, som også vil føre til ytterligere økning i transportbehovet, både av gods og personer.  I regional plan for areal og transport er Ås og Ski pekt ut som regionale byer, og det forventes at disse to byene skal ta den største veksten innen bolig og næringsutvikling. I tillegg er Kolbotn, Vestby, Drøbak, Nesoddtangen, Flateby og Ytre Enebakk pekt ut som prioriterte lokale byer og tettsteder. 

Kommunene i Follo planlegger for den fremtidige befolkningsveksten, og legger i sine arealstrategier opp til bolig- og næringsfortetting i tråd med regional plan. Det er imidlertid mange og krevende utfordringer knyttet til transportinfrastruktur og mobilitet, og tiltak/prosjekter er ofte svært kostnadskrevende å gjennomføre. Ofte er det også komplekse prosesser som involverer mange aktører, både statlige, regionale, kommunale og private. 

Tett samarbeid med Viken fylkeskommune er helt avgjørende for å få til en klimavennlig by- og tettstedsutvikling i Follo, slik at transportveksten i størst mulig grad kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er vesentlig for vår region at vi har en god dialog og samarbeid med Viken både som eier av de mange fylkesveiene og som ansvarlig for et velfungerende kollektivtransportsystem på tvers av kommunene.

Vedlegg: 

  1. I vedlegg 1 gis en oversikt og prioritering av de viktigste mobilitetsutfordringene knyttet til fylkeskommunens ansvarsområde, sett fra Folloregionens ståsted.
  1. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over konkrete tiltak og prosjekter for hver av kommunene (unntatt Frogn) som svar på flere av de skisserte utfordringene i skjemaet i vedlegg 1.

Skip to content