Follo brannvesen IKS

Follo brannvesen IKS

Phone icon  64 85 10 00

Internet icon  www.follobrannvesen.no

Address icon P.B. 364, 1401 Ski

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Dag Christian Holte
Styreleder: Bente Hedum

Leder rep.skap: Truls Wickholm, Nesodden
Nestleder rep.skap: Hanne Opdan, Ski

Leder valgkomité: Truls Wickholm
Nestleder valgkomité: Hanne Opdahn

 

Selskapets formål

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette:

  • Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter.
  • Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning.
  • Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15.

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter.

 

Opplysninger i Brønnøysund

Se opplysninger i Brønnøysund her.

Hopp rett ned til innholdet