Det vises til høringsbrev datert 14.12.2020 der kommuneregionene inviteres til medvirkning i arbeidet med Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. Konkret har Viken bedt om innspill til hvilke mobilitetsutfordringer det er viktigst at fylkeskommunen bidrar til å løse i tiden fremover. Innspillene bes sendt samlet fra regionrådene til Viken innen 1. mars 2021. Kommunene blir også bedt om å forankre innspillet i de respektive kommunestyrene. Det opplyses i brevet at kommunene også vil få mulighet til å gi innspill når Handlingsprogrammet for samferdsel sendes på høring til kommunene før sommeren 2021. 

I denne innspillsrunden er kommuneregionene bedt om å gi innspill på følgende:  

1. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i byer og tettsteder i prioritert rekkefølge. 

2. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i distriktsområder i prioritert rekkefølge. 

3. Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i korridorene mot andre regioner i prioritert rekkefølge. 

4. Hvilke virkemidler kommuneregionen selv vil ta i bruk for å løse disse utfordringene. 

Kommuneregionene er bedt om å benytte et eget skjema der mobilitetsutfordringene inndeles etter A) Byer/ tettsteder, B) Distrikter C) Korridorer D) Generelt.

I tillegg til å synliggjøre de viktigste mobilitetsutfordringene, åpnes det for at man kan supplere innspillene med forslag til konkrete prosjekter som svar på utfordringene. I arbeidet med dette saksfremlegget har Nordre Follo kommune mottatt innspill til både mobilitetsutfordringer og konkrete prosjekter fra de andre kommunene. Follorådet legger ved innspill til konkrete prosjekter i kommunene som et eget vedlegg til saken.  

Om Folloregionen og utfordringer innenfor samferdsel og mobilitet

Folloregionen er tett integrert i bo- og arbeidsmarkedet til Oslo og Viken, og en stor andel av person- og varetransporten på Østlandet skjer i og gjennom Follo. Gjennom Follo går viktige samferdselsårer som E6, E18 og Østfoldbanen. I 2022 åpner endelig Follobanen med 11 minutters reisetid Ski – Oslo. 

I årene fremover forventes betydelig befolkningsvekst i Follo, som også vil føre til ytterligere økning i transportbehovet, både av gods og personer.  I regional plan for areal og transport er Ås og Ski pekt ut som regionale byer, og det forventes at disse to byene skal ta den største veksten innen bolig og næringsutvikling. I tillegg er Kolbotn, Vestby, Drøbak, Nesoddtangen, Flateby og Ytre Enebakk pekt ut som prioriterte lokale byer og tettsteder. 

Kommunene i Follo planlegger for den fremtidige befolkningsveksten, og legger i sine arealstrategier opp til bolig- og næringsfortetting i tråd med regional plan. Det er imidlertid mange og krevende utfordringer knyttet til transportinfrastruktur og mobilitet, og tiltak/prosjekter er ofte svært kostnadskrevende å gjennomføre. Ofte er det også komplekse prosesser som involverer mange aktører, både statlige, regionale, kommunale og private. 

Tett samarbeid med Viken fylkeskommune er helt avgjørende for å få til en klimavennlig by- og tettstedsutvikling i Follo, slik at transportveksten i størst mulig grad kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er vesentlig for vår region at vi har en god dialog og samarbeid med Viken både som eier av de mange fylkesveiene og som ansvarlig for et velfungerende kollektivtransportsystem på tvers av kommunene.

Vedlegg: 

  1. I vedlegg 1 gis en oversikt og prioritering av de viktigste mobilitetsutfordringene knyttet til fylkeskommunens ansvarsområde, sett fra Folloregionens ståsted.
  1. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over konkrete tiltak og prosjekter for hver av kommunene (unntatt Frogn) som svar på flere av de skisserte utfordringene i skjemaet i vedlegg 1.

Hopp rett ned til innholdet