Helse og omsorg

Helse og omsorg

Pilotprosjektet Frisklivs-, lærings- og mestringsutvikler i Follo

Formål

Pilotprosjektets formål er å videreutvikle frisklivs-, lærings- og mestringsarbeidet i Follo. Dette gjøres gjennom blant annet å:

  • Etablere et nettverk forfrisklivskoordinatorene i de ulike kommunene
  • Evaluere eksisterende tilbud
  • Se på eventuelle interkommunale samarbeidsprosjekter
  • Utvikle og prøve ut ulike elektroniske verktøy


Bakgrunn

Pilotprosjektet Frisklivs-, lærings- og mestringsutvikler i Follo ble startet høsten 2012. Pilotprosjektet er et prosjekt under Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo, og har en styringsgruppe, prosjektgruppe og brukerrepresentant som er godt etablert.


Frisklivssentraler i Follo pr. november 2012

Kommune Internettadresse
Frisklivssentralen i Nesodden kommune http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=147&AId=7298&eid=108
Friskliv Oppegård http://www.oppegard.kommune.no/tjenester/helse/helsetjenester/friskliv-oppegaard
Frisklivssentralen i Ski http://www.ski.kommune.no/Servicetorg/Om-kommunen/Virksomheter/Helsetjenester/Frisklivssentralen1/
Frisklivssentralen i Ås http://www.as.kommune.no/frisklivssentralen.265811.no.html

 

Kontaktinformasjon

Frisklivs-, lærings- og mestringsutvikler i Follo, Trude M. Backer Mortensen

Telefon: 928 61 050, E-post: trude.backer.mortensen@oppegard.kommune.no

Organisering

Delprosjekter

Utredningsarbeidet er delt inn i fem delprosjekter, med hver sin delprosjektleder og arbeidsgruppe. Delprosjektene skal gi sine anbefalinger innen september 2012.

Delprosjekt 1 Administrasjons- og systemarbeid
Utreder organisering og finansiering av interkommunalt samarbeid om lokalmedisinsk senter i Follo. Delprosjektet ledes av Ingvild Belck-Olsen, prosjektleder Samhandlingsreformen i Follo.


Delprosjekt 2 IKT

Utreder IKT-løsninger for lokalmedisinsk senter for å sikre forsvarlige tjenester. Delprosjektet ledes av Ellen Normannseth, Ås kommune.
Les Delprosjektets sluttrapport


Delprosjekt 3 Interkommunalt behandlingstilbud

Utreder hvilke helsetjenester som skal inngå i interkommunalt lokalmedisinsk senter i Follo, som observasjon, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, etterbehandling/utskrivningsklare pasienter. Delprosjektet ledes av Aina Geitz, Oppegård kommune.
Les Delprosjektets sluttrapport


Delprosjekt 4 Frisklivsklinikk (forebygging, læring og mestring)

Utreder etablering av interkommunalt tilbud til innbyggere med kroniske lidelser knyttet til muskel/skjelett, psykosomatiske plager og smerteplager for tverrfaglig utredning, vurdering og behandling. Delprosjektet ledes av Olav Heie, Frogn kommune.
Les Delprosjektets sluttrapport


Delprosjekt 5 Støttetjenester

Utreder behov for røntgen- og laboratorietjenester for å sikre beslutningsstøtte for helsepersonell i lokalmedisinsk senter. Delprosjektet ledes av Robert A. Montsma, Ski kommune.
Les Delprosjektets sluttrapport

Hopp rett ned til innholdet