Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale

SAMARBEIDSAVTALE/VEDTEKTER FOR ORGANISERING OG DRIFT AV FOLLORÅDET PR. 01.01.2012

Erstatter vedtekter pr. 01.01.2005.

 

Samarbeidsavtalen i pdf-format

 

1. Deltakere i Follorådet

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

 

2. Follorådets strategi

Overordnet strategi for follosamarbeidet er:

  • mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
  • kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

 

3. Follorådets samarbeidsområder

Som ledd i oppfyllelsen av strategien, jfr. pkt. 2, skal Follorådet ha fokus på overordnede samarbeidsområder:

  • Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig
  • Regional planlegging
  • Kommunesamarbeid etter behov
  • Tjenestesamarbeid
  • Utviklingsarbeid

 

4. Follorådets organer

4.1 Follomøtet

4.1.1 Follomøtet er follosamarbeidets øverste organ.

 

4.1.2 Follomøtet består av formannskapet fra hver follokommune og fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune. Det er møteplikt. Rådmannen i den enkelte deltakende kommune, eller en av ham/henne valgt medarbeider, og leder av Follorådets sekretariat, har møte- og talerett i Follomøtet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

4.1.3 Follomøtets leder og nestleder velges av og blant ordførerne i follokommunene for 1 år, etter kommunenavn i alfabetisk rekkefølge. Den valgte leder/nestleder er også leder og nestleder for Follorådet i samme periode. Den valgte nestlederen vil bli leder påfølgende år.

 

4.1.4 Etter innstilling fra Follorådet og med en dagsorden som Follorådet har godkjent, innkaller Follorådets leder Follomøtet til møte – minst 1 gang hvert år eller oftere om man finner dette ønskelig. I møtet drøftes sentrale utfordringer for folloregionen og for øvrig andre saker knyttet til de formål og oppgaver som er angitt i pkt. 2 og 3. Follomøtet fastsetter årlige handlingsplaner og budsjett for det regionale samarbeidet.

 

4.2 Follorådet

4.2.1 Follorådet består av ordførerne og rådmennene i follokommunene og i Akershus fylkeskommune. Disse møtes vanligvis 1 gang pr. måned og behandler aktuelle saker. Ved forfall kan de politiske representantene bare la seg representere ved sine faste stedfortredere.

 

4.2.2. Hver deltaker har én stemme som forvaltes av ordføreren eller dennes møtende vararepresentant. Rådmennene, eller en av ham/henne valgt medarbeider, og leder av Follorådets sekretariat har møte- og talerett i Follorådet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

 

4.2.3 Follorådet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet. Follorådet avgir innstilling i saker som forelegges Follomøtet og vedtar årsmelding og regnskap. Disse forelegges den enkelte deltaker som melding. Se også pkt. 5.

 

4.2.4 I den grad Follorådet finner det tjenlig, kan midlertidige faggrupper (ad hoc-utvalg) med medlemmer fra deltakerkommunene og/eller eksterne fagfolk etableres for ønsket saksutredning.

 

4.2.5 Stortingsrepresentantene fra Follo skal minst 1 gang pr. år inviteres til dialog med Follorådet.

 

4.3 Arbeidsutvalg

Leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg. Sammen med leder av Follorådets sekretariat forbereder de sakene for Follorådet og Follomøtet.

 

4.4 Rådmannskollegiet

 

Rådmennene i de deltakende kommunene utgjør Rådmannskollegiet. Rådmannskollegiet ledes av rådmannen i den kommunen som har lederskapet i Follorådet. Han/hun skal påse at de saker som kollegiet legger frem for Follorådets organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

 

4.5 Sekretariatet for Follorådet

 

Sekretariatet ivaretar nødvendige sekretariatsfunksjoner for Follorådets organer. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet. Denne har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.

 

Sekretariatsleder skal påse at iverksetting av handlingsprogram og øvrige vedtak utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak, samt retningslinjer og pålegg som fattes av Follorådet og Follomøtet. Sekretariatsleder skal for øvrig ivareta plan- og budsjettansvaret for Follorådet og dets underorganer, og har anvisningsmyndighet på Follorådets vegne.

 

5. Økonomi

5.1 Finansiering

Follorådets virksomhet finansieres gjennom løpende driftstilskudd fra deltakerne (se pkt. 1), gjennom prosjekttilskudd og eksterne kilder.

Det ordinære driftsbudsjettet dekkes med 20 % fra Akershus fylkeskommune, mens det resterende fordeles på kommunene etter folketallet pr. 01.01. året før det enkelte budsjettår.

 

5.2 Budsjett og regnskap

Follorådets budsjett skal følge de kommunale budsjettforskrifter. Regnskapet skal føres av sekretariatets vertskommune og revideres etter gjeldende forskrifter.

 

6. Oppløsning

Follorådet opphører dersom ¾ flertall av deltakerne bestemmer det. Ved eventuell oppløsning fordeles materielle verdier og fordringer som rådet måtte ha, mellom deltakerne i forhold til deres andel av budsjettet siste hele budsjettår forut for oppløsningen.

Dersom en kommune ønsker å trekke seg ut, må dette meldes skriftlig til Follorådet minst 1 år før uttreden kan finne sted. Det økonomiske oppgjøret overfor den uttredende kommune/fylkeskommune forholdes som angitt i pkt. 6, 1. avsnitt.

Skip to content