Kommunereformen i Follo

Kommunereformen i Follo

Kommunereformen initiert av regjeringen våren 2014 innebærer et utredningsansvar for alle kommuner. Utredningsarbeidet skal legges til grunn for kommunestyrenes vurderinger og vedtak om kommunestruktur våren 2016.

Follorådet vedtok i sitt møte 10.10.2014 (sak 55/14) at den enkelte Follo-kommune gjør vedtak om å gå inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen.

I regi av Follorådet framskaffes et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag som kan belyse ulike modeller for framtidig kommunestruktur. Samarbeidet knyttes opp mot de prosessene som koordineres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med KS.  Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/2016. Siktemålet er vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016.

 Arbeidet kan du følge på nkfollo.no  – nkfollo.no

Aktuelle lenker

Følg kommunereformen i Follo på nkfollo.no

Kommunereformen er et stort prosjekt og mange offentlige nettsider gir viktig informasjon til arbeidet. Nedenfor følger en oversikt over sentrale nettsider i arbeidet med kommunereformen.

Relevante nettsider

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Utredningsverktøy
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus                   – Kommunereform
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)            – Kommunereform

Hopp rett ned til innholdet